REKLAMAČNÝ PORIADOK

Úvodné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok určuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záruky. Jedná sa len o tovar a služby, ktoré predávajúci predal alebo poskytol spotrebiteľom. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.
 2. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok predávajúceho.
 3. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim spotrebiteľom u predávajúceho:

Obchodné meno: MAGE TEAM s.r.o.
Sídlo:  Štiavnička 571/68, 97681 Podbrezová
IČO: 53894731
DIČ: 212522205
IČ DPH: SK212522205
email:    mage@mage.sk
tel.:   +421905961330

 1. Kupujúcim  spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 2. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
 3. Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
 4. Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru kupujúci prejavuje súhlas s týmto Reklamačným poriadkom a so Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 5. Prevzatím tovaru u kupujúceho podnikateľa je okamih jeho odovzdania predávajúcemu, resp. prvému prepravcovi. Prevzatím tovaru u kupujúceho spotrebiteľa je okamih prevzatia tovaru od predávajúceho resp. od prepravcu spotrebiteľom.
 6. Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru

bb@soi.sk
tel. č. 048/415 18 71
fax č. 048/421 46 93

Kontaktujte nás pomocou formuláru

 • Tovar zakúpený v predávajúceho možno reklamovať v 2 prípadoch:
 • a) Reklamácia v rámci záručnej doby
 • b) Reklamácia v množstve, druhu, ceny a pod.

Záruka, záručné podmienky

 1. Právna úprava zodpovednosti predávajúceho za vady sa riadi § 620 a nasl. Obč. zák.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pred a pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena.
 3. Predávajúci je zodpovedný za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka) len vtedy, ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci.
 4. Záručná doba je platná 24 mesiacov. Záručná doba sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty alebo skôr ako je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie.
 5. Predávajúci je povinný na žiadosť kupujúceho poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Namiesto záručného listu stačí vydať doklad o kúpe, ak to povaha veci umožňuje,
 6. Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky.
 7. Záručným listom je tiež doklad o kúpe – faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.
 8. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
 9. Pri preberaní tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia odporúčame priamo na mieste spísať s dopravcom (kuriérom) záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy.
 • Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou. Pokiaľ kupujúci prevezme od prepravcu poškodenú zásielku, je potrebné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Za takto vzniknutú prípadnú škodu je zodpovedný dopravca.
 • Kupujúci tovar môže prevziať bez výhrad a na vlastnú zodpovednosť aj napriek evidentnému poškodeniu obalu.
 • Za nepoškodenú neotvorenú, originál zásielku sa považuje zásielka prelepená ochrannou páskou predávajúceho. Dopravca je povinný odovzdať  tovar predávajúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu.
 • Pri prevzatí tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná podpísať dodací list.
 • Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné bez zbytočného odkladu oznámiť mailom na mage@mage.sk

10.Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

 • mechanickým poškodením tovaru,
 • používaním tovaru v podmienkach ktoré neodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia,
 • neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami,
 • prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

11.Ak je kupujúcim spotrebiteľ, môže uplatniť v rámci záručnej doby vady na tovare u predávajúceho v súlade s reklamačnými podmienkami stanovenými zákonom č. . 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a týmto reklamačným poriadkom.

Reklamačné podmienky

 • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. To však neplatí, ak bola vada spôsobená dopravcom. Kupujúci má právo uplatniť si nároky za vady tovaru počas trvania záručnej doby.
 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za vec bez chyby, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak však chce kupujúci naďalej vec používať a mať vo vlastníctve aj napriek vadám, má právo vyžadovať od predávajúceho na primeranú zľavu z ceny veci.
 • Reklamáciu je kupujúci spotrebiteľ oprávnený uplatniť elektronicky /mage@mage.sk/alebo písomne na adrese predávajúceho:

MAGE TEAM s.r.o.

Štiavnička 571/68

976 81 Podbrezová

Tel.: +421905961330

 • Pri uplatnení reklamácie kupujúci zašle na vyššie uvedenú adresu spolu s chybným tovarom vyplnený reklamačný formulár,  daňový doklad preukazujúci kúpu tovaru  a doklad o doručení  (ďalej len „požadované doklady“).
 • Kupujúci uvedie v reklamačnom formulári nasledujúce údaje:

– identifikáciu kupujúceho,

– číslo elektronickej objednávky,

– popis tovaru, ktorý si kupujúci žiada vrátiť,

– názov a číslo bankového účtu kupujúceho a kód banky,

– dátum a podpis kupujúceho.

 • Predávajúci odporúča kupujúcemu tovar, ktorý je predmetom reklamácie, pri doprave späť poistiť. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.
 • Pokiaľ s tovarom, ktorý si želá kupujúci reklamovať, nebudú doručené požadované doklady od kupujúceho, má právo predávajúci  spätne kontaktovať kupujúceho telefonicky, prípadne e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov.
 • Ak sa predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky skontaktovať kupujúceho a/alebo kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu predávajúceho do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru predávajúcim a nedoručí chýbajúce doklady alebo nedoplní chýbajúce údaje, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného reklamácie a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke.
 • Ak spolu s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.
 • Pri spätnom zasielaní je potrebné, aby kupujúci dbal na kvalitu zabalenia tovaru. Tovar je potrebné zabaliť tak, aby sa  predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave môže mať za následok neuznanie reklamácie. Tovar je potrebné zaslať buď formou balíka alebo doporučene ako list. Aj je tovar krehký, je nutné zásielku tak aj označiť a balík si nechať poistiť na náklady kupujúceho.
 • Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 7 dní, odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví do 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 • Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.
 • Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
 • Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, po zamietnutí reklamácie predávajúcim, je predávajúci povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša kupujúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.
 • Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom /osobne alebo elektronickou poštou/.
 • Reklamácia sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené bežným používaním tovaru kupujúcim.
 • Ak po doručení reklamovaného tovaru zistí kupujúci nezrovnalosti medzi  dodaný tovarom a faktúrou, prípadne chyby tovaru, oznámi to najneskôr do 3 dní predávajúcemu prostredníctvom elektronickej pošty na mail mage@mage.sk alebo telefonicky na tel. +421905961330.

Ako reklamovať tovar

Ako postupovať pri reklamácii alebo ak chcete vymeniť tovar alebo chcete naspäť vaše peniaze:

 1. Tovar Vám bol doručený poškodený

V tomto prípade zašlite tovar späť na našu adresu a bude Vám vymenený. V prípade, že danú vec už nebudeme mať, ponúkneme Vám iný podobný tovar alebo vrátenie peňazí. Na tovare musí byť upevnená visačka, tak ako Vám bola doručená s tovarom.

Tovar je pri doprave bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru odporúčame skontrolovať stav obalu a v prípade poškodenia obalu, skontrolujte tovar. Ak zistíte mechanické poškodenie tovaru, tovar odporúčame nepreberať. Ak zistíte mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, prípadne pri prvom použití (do 3 dní od doručenia), odporúčame Vám okamžite nám túto skutočnosť nahláste najlepšie telefonicky alebo mailom.

 1. Vrátenie alebo výmena tovaru do 14 dní.

VRÁTENIE TOVARU

Milí zákazníci, ak Vám tovar nesedí alebo sa Vám nepáči, môžete nám ho do 14 dní od doručenia k Vám, nepoužitý vrátiť späť.

Ak budete chcieť vec vymeníme ho za iný tovar, alebo Vám vrátime peniaze späť na Váš účet.

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

POSTUP:

 1. Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 14 dní od doručenia.
 2. Priložte list o odstúpení od kúpy tovaru, kde uvediete: Vaše meno, Vašu adresu a telefónne číslo, Váš podpis.
 3. V prípade, že požadujete vrátiť peniaze na účet, tak uveďte číslo účtu /IBAN/.
 4. Späť s tovarom nám zašlite aj originál doklad o kúpe.
 5. Tovar zasielajte v obale / v krabici /, tak aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil.
 6. Adresa pre doručenie :

MAGE TEAM s.r.o.

Štiavnička 571/66

976 81 Podbrezová

UPOZORNENIE:

Nikdy nám nezasielajte tovar späť na dobierku. V takomto prípade zásielka nebude z našej strany prevzatá a vráti sa Vám späť na Vašu adresu.

Podľa spomínaného zákona sme vám povinní vrátiť sumu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, avšak bežne vybavujeme vrátenie platieb v dobe kratšej ako 14 dní prevodom na váš bankový účet.

VÝMENA TOVARU:

Ak Vám tovar nesedí a chceli by ste ho vymeniť za inú veľkosť, poprípade iný tovar, môžete nám ho do 14 dní od doručenia k Vám, v pôvodnom obale a nepoužitý zaslať späť na výmenu.

POSTUP:

 1. Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 14 dní od doručenia.
 2. Priložte list, kde uvediete: Vaše meno, adresu a telefónne číslo, názov produktu, ktorý zasielate na výmenu a taktiež názov, kód produktu, veľkosť poprípade farbu produktu, za ktorý chcete tovar vymeniť, číslo faktúry, Váš podpis a dátum.
 3. Späť s tovarom nám zašlite aj kópiu dokladu o kúpe.
 4. Tovar zasielajte v obale /v krabici, alebo inom balení/, tak aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil.
 5. Adresa pre doručenie :

MAGE TEAM s.r.o.

Štiavnička 571/66

976 81 Podbrezová

POZOR: Nikdy nám nezasielajte tovar späť na dobierku! V takomto prípade zásielka nebude z našej strany prevzatá a vráti sa Vám späť na Vašu adresu.

Po preskúmaní neporušenosti tovaru bude uskutočnená výmena tovaru. Vymenený tovar Vám bude zaslaný v čo najkratšom možnom termíne na Vašu adresu za cenu poštovného pre SR vo výške kuriérskej služby, ktorú si máte možnosť sami vybrať z partnerov, s ktorými máme podpísanú zmluvu /DPD, Packeta, 123Kuriér, Slovak Parcel/.

Je nutné dodržať hore uvedené základné podmienky!

Uplatnenie reklamácie

Ak po prevzatí tovaru nájdete poškodenie alebo Vám bol doručený tovar, ktorý nie je úplný, máte právo počas záručnej doby tovar reklamovať. Napíšte nám na e-mailovú adresu mage@mage.sk a počkajte na pokyny ako postupovať v prípade reklamácie alebo vrátenia tovaru. Ak Vás vyzveme poslať tovar späť na našu adresu, prosím nezabudnite s tovarom poslať aj faktúru, ktorú ste od nás obdržali elektronicky.

Doručiť tovar k nám môžete prostredníctvom:

 • poštou- doporučene
 • Packety- Z-Point
 • DPD- Pickup
 • 123Kuriér- Balíkové centrum

Neposielajte tovar na dobierku!

Reklamácie posielajte na adresu :

MAGE TEAM s.r.o.

Štiavnička 571/66

976 81 Podbrezová

 • Do mailu nám prosím uveďte príčinu reklamácie .
 • Priložte kópiu faktúry, ktorú ste od nás obdržali elektronickou poštou- mailom.
 • Ak Vám reklamácia bude uznaná, uveďte prosím do mailu aj spôsob vrátenia peňazí na Váš účet. Ak máte záujem o výmenu toho istého tovaru za bezchybný kus, upozornite nás na to prosím. Ak bude tovar dostupný, radi Vám ho zabezpečíme.
 • Aby sme Vás mohli čo najrýchlejšie informovať o vybavení reklamácie, nezabudnite do mailu zadať aj Vaše telefónne číslo alebo e-mail.
 • Zákazníka vždy informujeme max. do 7 pracovných dní , od dodania reklamácie – emailom alebo telefonicky.

Pri reklamácií tovaru si vyhradzujeme právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie do max. 30dní, pretože posielame tovar na opravu výrobcovi. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený na internetovej stránke tanzi.sk.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, keď k chybe dôjde mechanickým poškodením tovaru, bežným opotrebovaním veci alebo využívaním tovaru v nevhodných podmienkach.

Dôležité informácie, ktoré by ste mali vedieť pri uplatňovaní reklamácie

 • Na tovar predaný odo dňa 20. 09. 2021 platí zákonná záručná doba 24 mesiacov.
 • Záruka tovaru začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na chybu, kvôli ktorej bola dohodnutá nižšia cena.
 • Ak reklamovaný tovar bude vymenený za druhý, bezchybný, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia novej veci.
 • Ak sa vyskytnú po kúpe nejaké chyby na tovare, treba ich oznámiť bez zbytočného odkladu do 6 mesiacov od zistenia vady. Najneskôr však do uplynutia určenej záručnej doby. Právo na reklamáciu zanikne uplynutím záručnej doby.
 • Spotrebiteľ má právo mať vybavenú reklamácia najneskôr do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia veci predávajúcim. Ak predávajúci túto zákonnú lehotu nedodrží, má kupujúci právo požadovať výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (§ 623 OZ).
 • Ak sa dá chyba na tovare odstrániť, kupujúci má právo predávajúceho o túto službu požiadať. Chyba na tovare mu bude bezplatne včas a riadne odstránená. Spôsob odstránenia chyby na tovare určuje predávajúci . Predávajúci tiež môže namiesto odstránenia chyby (opravy) vymeniť vec s chybou za vec bez vady, ak s tým kupujúci súhlasí.
 • Ak sa na tovare vyskytuje chyba, ktorá sa nedá odstrániť a zároveň bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo požiadať predávajúceho o výmenu veci alebo môže od zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia od zmluvy budú kupujúcemu vrátené peniaze späť na jeho účet. Kupujúci si sám zvolí voľbu reklamácie, ktorá je už potom záväzná a nedá sa meniť.
 • Pre uplatnenie reklamácii je nutné predložiť doklad o kúpe.
 • Keď kupujúci nájde na tovare chybu, už by nemal chybný tovar ďalej používať, v inom prípade mu nemusí byť reklamácia uznaná.
 • Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál sa nepovažuje za chybu tovaru, v tom prípade by bola reklamácia neplatná.

REKLAMAČNY PORIADOK

Preambula

Reklamačný poriadok udáva ako postupovať v prípade, že vznikne na strane zákazníka oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za chyby predávaného tovaru, aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti MAGE TEAM s.r.o. o zachovanie vysokej kvality ponúkaného tovaru zákazníka a spoločnosti MAGE TEAM  s.r.o.

Článok I

Prevencia

 • 1: Keď si zákazník vyberá tovar k zakúpeniu, je nutné aby bral v úvahu zvolený druh a veľkosť výrobku, aby rešpektoval účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len správny výber tovaru z funkčného, sortimentného a veľkostného hľadiska môže splniť očakávanie zákazníka a naplniť úžitkovú hodnotu a účel použitia tovaru.
 • 2: Po zakúpení tovaru je nutné, aby zákazník dodržiaval základné pravidlá používania tovaru pre zachovanie dlhodobej funkčnosti. Musí dbať na všetky faktory, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť životnosť výrobku. Používať výrobok len na účely, na ktoré je určený a nepreťažovať ho.
 • 3: Aby bol tvar a funkčnosť výrobku dlhodobo zachovaná, je nutné dodržiavať pravidelnú údržbu podľa pokynov výrobcu. Zanedbanie alebo nesprávny spôsob údržby môže skrátiť plnú funkčnosť a životnosť výrobku. Na základe Záručného listu, ktorý býva priložený k danému výrobku, alebo prostredníctvom iných informačných materiálov spoločnosť MAGE TEAM s.r.o. plnohodnotne informuje zákazníka o správnej starostlivosti výrobku.
 • 4: Na trhu sú voľne dostupné rôzne prípravky a čistiace prostriedky vhodné k zabezpečeniu riadnej starostlivosti a údržby výrobku.
 • 5: Pojem záručná doba má celkom rozdielny význam ako pojem životnosť tovaru. Životnosť tovaru je v praxi ovplyvnená od správnosti užívania výrobku zákazníkom, t.j. správne ošetrovanie, pravidelná údržba a intenzita používania.

Článok II

Základné podmienky reklamácie

 • 1: Spoločnosť MAGE TEAM s.r.o. zodpovedá za predávaný tovar. Zákazníkovi posiela tovar bez akýchkoľvek chýb či poškodení. Objednaný tovar zákazníkom sa zhoduje s označením a propagáciou tovaru opisujúcim jeho vlastnosti, účel a akosť v popise on-line katalógu na webovej stránke tanzi.sk.
 • 2: Ak sa objaví na zakúpenom tovare počas záručnej doby chyba, zákazník má právo tuto chybu reklamovať.
 • 3: Chybou tovaru rozumieme zmenu tvaru tovaru alebo vlastnosti tovaru, ktorej príčina je spôsobená nevhodným použitím nekvalitného materiálu alebo nevhodnej technológie či nesprávneho konštrukčného riešenia tovaru.
 • 4: Poškodenie tovaru, ktoré vzniklo v priebehu záručnej doby v dôsledku opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu, nie je možné považovať za chybu, ktorá by bola prijatá k reklamácii.
 • 5: Ak sa rozhodne zákazník tovar zakúpený cez e-shop tanzi.sk reklamovať, je vedúci predajne, alebo ním poverený zamestnanec, povinný o priebehu reklamácie informovať zákazníka telefonicky alebo e-mailom do siedmych pracovných dní od prevzatia tovaru predajcom. Do tejto lehoty sa však nezapočítava doba, potrebná k odbornému posúdeniu chyby.
 • 6: Aby bola reklamácia uplatnená, musí byť reklamovaný tovar kompletný. V vybaveniu reklamácii nemôžu brániť všeobecné zásady hygieny. Zákazník má za povinnosť reklamovaný tovar pred odoslaním riadne vyčistiť a zbaviť všetkých nečistôt. Spoločnosť MAGE TEAM s.r.o.  má právo odmietnuť prevziať k reklamačnému konaniu tovar, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady všeobecnej hygieny.
 • 7: Reklamácia musí byť vybavená bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. Výnimočne môže vedúci predajne, alebo ním poverený pracovník, so zákazníkom dohodnúť lehotu reklamácie dlhšiu v prípade odôvodnených príčin predĺženia reklamácie.
 • 8: Po ukončení reklamačného konania musí zákazník prevziať predmet reklamácie. Ak tak neurobí do 6 mesiacov, bude komisionálne zlikvidovaný.

Článok III

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

 • 1: Zákazník môže uplatniť reklamáciu na pobočke sídla spoločnosti, v kamennej predajni MAGE plus, ktorá sídli na Štiavničke 571/66 v Podbrezovej, 97681. Zákazník môže zrealizovať reklamáciu buď osobne, poštou alebo kuriérskou službou. Nákup reklamovaného tovaru preukáže zákazník najlepšie nákupným dokladom alebo faktúrou. Zahájiť reklamačné konanie bude môcť spoločnosť MAGE TEAM s.r.o. aj bez predloženia nákupného dokladu, pokiaľ zákazník iným vierohodným spôsobom preukáže, že reklamovaný tovar zakúpil v predajni MAGE TEAM s.r.o.
 • 2: Po prijatí reklamácie musí vystaviť vedúci predajne, alebo ním poverený pracovník, potvrdenie o začatí reklamácie. Potvrdenie musí obsahovať dátum prijatie reklamácie príp. spôsob prevedenia vybavenia reklamácie a jej doby trvania.
 • 3: Po uplatnení spôsobu vybavenia reklamácie, po vzájomnej dohode s kupujúcim, je kupujúci viazaný prejavom a už nemôže voľbu uplatnenia reklamácie meniť. To neplatí v tom prípade, ak sa kupujúci dohodne s vedúcim predajne, alebo ním povereným pracovníkom inak.

Článok IV

Lehoty pre uplatnenie reklamácie

 • 1: Právo uplatniť reklamáciu kupovaného tovaru na webovej stránke tanzi.sk, môže kupujúci zrealizovať len v záručnej dobe. Reklamáciu je dôležité uplatniť bez zbytočného odkladu. Ako náhle sa chyba objaví, maximálne do šiestich mesiacov od zistenia chyby. Ak bude chybný tovar naďalej používaný, jeho znehodnotenie sa rozšíri a to môže byť dôvodom zamietnutia reklamácie. Záručná doba platí na každý tovar zakúpený na web.stránke tanzi.sk na dobu 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.
 • 2: Čas, počas ktorého je tovar reklamovaný, sa nepočíta do dĺžky záručnej doby. Ak je reklamácia ukončená výmenou za nový tovar alebo jej časti, záručná doba začína plynúť od začiatku. Pri výmene chybnej časti tovaru, ktorá je súčasťou celku, platí reklamácie len na vymenený diel, nie na celý tovar.

Článok V

Odstrániteľné chyby

 • 1: Odstrániteľnou chybou je chyba, ktorú možno odstrániť opravou, bez vplyvu na zmenu vzhľadu, funkcii a kvality tovaru.
 • 2: Ak sa vyskytne na objednanom tovare odstrániteľná chyba musí byť kupujúcemu odstránená bezplatne, včas a riadne. Spoločnosť MAGE TEAM s.r.o. je povinná vybaviť reklamáciu najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • 3: O priebehu reklamácie rozhodne vedúci predajne alebo ním poverený pracovník. Zároveň dohodne termín vyzdvihnutia reklamovaného tovaru kupujúcim, pokiaľ sa nedohodnú odoslať reklamovaný tovar kuriérskou službou na adresu kupujúceho.
 • 4: Namiesto odstránenia chyby môže kupujúci požadovať výmenu tovaru /možno vymeniť za akýkoľvek iný tovar/ pokiaľ tým spoločnosť MAGE TEAM s.r.o. súhlasí. Nemôžu však vzniknúť spoločnosť MAGE TEAM s.r.o. neprimerané náklady vzhľadom k cene tovaru alebo závažnosti chyby.
 • 5: Kupujúci má právo požiadať spoločnosť MAGE TEAM s.r.o. o výmenu tovaru, pokiaľ sa pri reklamácii zakúpeného tovaru jedná o odstrániteľnú chybu, alebo má právo od zmluvy odstúpiť pokiaľ:
  • reklamácia nebola vybavená do 30tich dní odo dňa jej uplatnenia a nedošlo k inej dohode
  • kvôli opätovnému vyskytnutiu odstrániteľnej chyby alebo pre väčší počet odstrániteľných chýb nemôže kupujúci tovar riadne používať.

Ak ide o rovnakú chybu, ktorá bola v záručnej dobe odstraňovaná už najmenej dvakrát, opätovne vyskytne na tovare, jedná sa o opätovné vyskytnutie chyby. Keď má tovar počas reklamácie súčasne najmenej tri odstrániteľné chyby, vtedy hovoríme o tovare s väčším počtom chýb.

Článok VI

Neodstrániteľné chyby

 • 1: Chybu môžeme označiť za neodstrániteľnú len vtedy, keď ju nie je možné odstrániť, alebo jej odstránením by utrpela kvalita účelnosti tovaru.
 • 2: Ak neodstrániteľná chyba bráni kupujúcemu používať tovar v jeho plnej miere, zákazník môže vyžadovať:
  • výmenu tovaru za nový bezchybný /možno vymeniť za akýkoľvek iný tovar/
  • odstúpenie od kúpnej zmluvy
 • 3: Ak však neodstrániteľná chyba nijako nebráni kupujúcemu tovar používať, ako napr. v prípade estetickej chyby, a kupujúci nepožaduje výmenu tovaru, vtedy mu musí byť poskytnutá primeraná zľava, ktorej výška podlieha charakteru chyby, stupňu a spôsobu opotrebovania výrobku a dĺžke jeho užívania.

Reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle zákona č.40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov (občiansky zákonník) a zákona č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.