Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Obchodné podmienky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky.

Obchodné meno: MAGE TEAM s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Štiavnička 571/68, 976 81  Podbrezová

IČO: 53 894 731
DIČ: 2121522205
IČ DPH: SK2121522205

Zapísaná v ORSR,  Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 41636/S

predáva prostredníctvom svojej internetovej stránky tanzi.sk tovar objednávateľovi (ďalej len „kupujúci“) len podľa nasledujúcich Všeobecných obchodných podmienok (ďalej aj ako „VOP“).

1. Objednávka, uzatvorenie zmluvy

1.1. Zobrazenie produktov v e-shope tanzi.sk nepredstavuje právne záväznú ponuku. Je to len nezáväzný on-line katalóg, ktorý predstavuje návrh sortimentu zo strany kupujúceho.

1.2. Kupujúci si môže vybrať z produktov MAGE TEAM s.r.o. a tlačidlom „pridať do košíka“ si vyberá tovar, ktorý sa presúva do nákupného košíka. Pri objednávke je povinný kupujúci vyplniť svoje osobné údaje: svoje meno, priezvisko, adresu bydliska a e-mailovú adresu. Prostredníctvom tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ sa kupujúci zaväzuje ku kúpe tovaru, ktorý má v nákupnom košíku. Táto objednávka môže byť spracovaná a vybavená len popotvrdení súhlasu so Všeobecnými obchodnými podmienkami „Prečítal/a som si VOP a súhlasím s nimi“, ktoré kupujúci berie na vedomie a akceptuje ich v celej miere.

1.3. Evidovanie objednávky potvrdí MAGE TEAM s.r.o. kupujúcemu elektronickou správou (e-mail), ktorá obsahuje kompletnú objednávku. Potvrdenie evidovania objednávky, ktoré obsahuje všetky zadané údaje objednávky, VOP spoločnosti MAGE TEAM s.r.o. a ďalšie informácie v zmysle § 10 ods. 1 slovenského zákona č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), to ale nepredstavuje celkové vybavenie objednávky, čo sa v tomto emaily aj výslovne uvádza.

1.4. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza výhradne len vtedy, keď MAGE TEAM s.r.o. potvrdí objednávku kupujúceho elektronickou poštou /e-mail/ alebo telefonicky. Ak MAGE TEAM s.r.o. objednaný tovar kupujúceho nebude skladom, bude MAGE TEAM s.r.o. kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať.

1.5. MAGE TEAM s.r.o. posiela faktúru elektronickou poštou do 14 dní od prevzatia tovaru zákazníkom, či sa už jedná o platbu vopred prevodom na účet, platbu uskutočnenú cez platobnú bránu on-line alebo o platbu na dobierku za objednaný tovar.

1.6. V prípade objednávok získaných prostredníctvom spolupráce s inými internetovými stránkami, budú objednávky spracovávané rovnako ako objednávky z internetovej stránky www.tanzi.sk a sú pod zodpovednosťou www.tanzi.sk.

2. Dodanie, dostupnosť tovaru

2.1. Dodanie tovaru uskutoční dopravca, ktorého si kupujúci vyberie pri zadávaní objednávky. Dodanie tovaru sa vykoná len v rámci územia Slovenskej republiky, a to na kupujúceho uvedenú adresu na Slovensku.

2.2. Ak by kupujúci nemohol dodaný tovar prevziať na ním uvedenej adrese musí bezodkladne kontaktovať dopravcu, ktorý mu zanechal správu alebo mal od neho zmeškaný hovor. Ak by sa dopravcovi nemohol kupujúci dovolať, môže kupujúci kontaktovať priamo MAGE TEAM s.r.o. mailom na mage@mage.sk alebo telefonicky na tel.č.: +421905961330.Ak kupujúci neprevezme tovar do štrnástich dní od prvého pokusu dodania balíka na adresu kupujúceho, dopravca vráti tovar na náklady kupujúceho MAGE TEAM s.r.o..

2.3. Ak vybraný tovar nie je možné trvalo dodať kupujúcemu, MAGE TEAM s.r.o. je povinný oznámiť túto skutočnosť bezodkladne kupujúcemu. MAGE TEAM s.r.o. musí v takomto prípade zrušiť prijatie návrhu od kupujúceho a tým pádom uzavretie zmluvy medzi kupujúcim a MAGE TEAM s.r.o. nebude uskutočnené. Ak kupujúci za tovar už dopredu zaplatil, budú mu platby za tovar bezodkladne vrátené spať na bankový účet.

2.4. Ak jeden z produktov objednávky kupujúceho nie je skladom, ale v blízkej dobe ho bude možné dodať, má za povinnosť MAGE TEAM s.r.o. bezodkladne oznámi túto skutočnosť kupujúcemu telefonicky alebo mailom. Ak meškanie tovaru presiahne viac ako dva týždne, má kupujúci právo svoju objednávku zrušiť, čo však musí stihnúť urobiť do jedného týždňa po oznámení o meškaní objednávky. Po zrušení objednávky budú kupujúcemu vykonané platby vrátené späť na účet.

2.5 Ak produkt, ktorý si vyberie kupujúci v objednávke nie je možné dodať, môže MAGE TEAM s.r.o. ponúknuť kupujúcemu inú alternatívu výrobku, s ktorou kupujúci môže súhlasiť, ale tiež ju nemusí prijať a vtedy sa objednávka ruší a prípadne uskutočnené platby sa kupujúcemu vrátia späť na účet.

3. Kúpna cena, náklady dodania

3.1. Kúpna cena príslušného tovaru sa určuje podľa cenníka MAGE TEAM s.r.o., aktuálne platného v deň objednávky, ktorý je k nahliadnutiu na stránke .www.tanzi.sk. Všetky ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravu a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíka a ich výška sa odvíja od voľby dopravy a platby kupujúceho.

4. Spôsob platby

4.1. Po obdržaní objednávky MAGE TEAM s.r.o. od kupujúceho, je možné platbu za tovar považovať za splatnú.

4.2. Ak by nebolo možné tovar kupujúcemu vyskladniť, MAGE TEAM s.r.o. je povinný bezodkladne kupujúcemu obdržanú platbu za tovar vrátiť.

4.3. Kupujúci môže platbu za ním vybraný tovar realizovať online cez platobnú bránu, dobierkou alebo bankovým prevodom na účet MAGE TEAM s.r.o.

4.3.1. MAGE TEAM s.r.o. príjme online platby výhradne len kartou VISA alebo kartou Mastercard.

4.3.2 Bankový prevod za vybraný tovar môže uskutočniť kupujúci na účet číslo: 5181678373/0900, IBAN: SK72 0900 0000 0051 8167 8373 (Slovenská sporiteľňa, a.s.) BIC/SWIFT: GIBASKBX . Pre urýchlenie expedície tovaru a identifikáciu platby je nutné, aby kupujúci uviedol číslo objednávky v políčku variabilný symbol a do poznámky zadal svoje meno a priezvisko.

4.4. Kupujúci nie je oprávnený zadržať alebo započítať platby z titulu zabezpečovacích nárokov alebo iných vzájomných nárokov; to neplatí, ak by také právo mal zo zákona ako spotrebiteľ v zmysle § 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

4.5. Ak platba od kupujúceho mešká, má MAGE TEAM s.r.o. právo – nezávisle od uplatnenia výhrady vlastníctva podľa bodu 6. – na zaplatenie úrokov z omeškania podľa § 517 ods. 2 slovenského Občianskeho zákonníka.

5. Výhrada vlastníctva

Tovar zostáva vo vlastníctve MAGE TEAM s.r.o., pokým kupujúci nezaplatí celú jeho kúpnu cenu. Ak kupujúci mešká so zaplatením kúpnej ceny dlhšie ako štrnásť dní, má MAGE TEAM s.r.o. právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie tovaru.

6. Plnenie zmluvných povinností zo strany MAGE TEAM s.r.o.

Zmluvné povinnosti MAGE TEAM s.r.o. sú splnené ihneď po prevzatí objednaného tovaru kupujúcim

7. Informácia o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa

7.1. Po prevzatí tovaru má právo kupujúci odstúpiť od zmluvy do štrnástich dní. Pre odstúpenie od zmluvy stačí, keď kupujúci odošle včas vyhlásenia o odstúpení od zmluvy listom alebo e-mailom na  nasledujúcu adresu:

MAGE TEAM s.r.o.
Štiavnička 571/68
97681 Podbrezová

IČO: 53 894 731
DIČ: 2121522205
IČ DPH: SK2121522205

e-mail: mage@mage.sk

7.2. Aby odstúpenie od zmluvy nadobudlo právoplatnosť, musia byť obe strany, predajca i kupujúci, finančne vysporiadané. MAGE TEAM s.r.o. vráti kupujúcemu platby, ktoré kupujúci už uhradil za objednaný tovar. Kupujúci musí MAGE TEAM s.r.o. vrátiť prevzatý tovar v pôvodnom stave, v originálnom obale, a ak tento tovar už používal, musí zaplatiť primeranú náhradu za jeho používanie vrátane náhrady škody za jeho prípadné znehodnotenie. Vrátenie tovaru sa uskutoční tak, že ho kupujúci pošle poštou alebo kuriérom na adresu firmy MAGE TEAM s.r.o. alebo tovar vráti priamo predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Náklady na vrátenie tovaru si hradí výhradne kupujúci.

7.3. Platby za tovar vyplývajúce z odstúpenia od zmluvy musia byť vrátené do pätnástich dní. Táto lehota začína kupujúcemu plynúť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy resp. odoslaním tovaru, ak sa to považuje za konkludentné odstúpenie od zmluvy; MAGE TEAM s.r.o. začína táto lehota plynúť prijatím tovaru.

8. Záruka

8.1. Ak má dodaný tovar vady, má kupujúci právo v rámci zákonných ustanovení (§ 622 a nasl. slovenského Občianskeho zákonníka) požadovať opravu, výmenu veci, primerané zníženie ceny, alebo tiež môže odstúpiť od zmluvy. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom v zmysle § 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa, je MAGE TEAM s.r.o. oprávnená určiť spôsob, akým sa splní záruka. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom v zmysle § 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa, je povinný si uplatniť nároky zo záruky od MAGE TEAM s.r.o. do jedného mesiaca po zistení vady tovaru, inak je akákoľvek zodpovednosť MAGE TEAM s.r.o. za vady vylúčená. Pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi v zmysle § 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa ďalej platí, že reklamácie, podľa ktorých tovar nebol dodaný úplne alebo riadne, musia byť uplatnené do siedmych dní po prevzatí tovaru, inak sa tovar považuje za tovar dodaný bez vád.

8.2. S kupujúcimi, ktorí nie sú spotrebiteľmi v zmysle § 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa, je dohodnutá jednoročná záručná doba. Pre kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi v zmysle § 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa, platí záručná doba dva roky. Záručná doba začína plynúť hneď po prevzatí tovaru kupujúcim.

8.3. Vyhlásenia k záruke alebo v rámci záruky zaväzujú MAGE TEAM s.r.o. len vtedy, ak ich uskutočnia konatelia MAGE TEAM s.r.o. Vyhlásenia subdodávateľov nezaväzujú MAGE TEAM s.r.o. v žiadnej miere.

9. Zodpovednosť za škodu

9.1. MAGE TEAM s.r.o. zodpovedá v rámci zákonných ustanovení za škody, ktoré sa zakladajú na konaní MAGE TEAM s.r.o., jej zákonných zástupcov alebo pomocníkov.

9.2. Kupujúci sám zodpovedá za objednaný tovar po technickej stránke vyhovujúci a z právneho hľadiska prípustný pre ním sledovaný účel použitia. Hoci sa MAGE TEAM s.r.o. snaží na stránke www.tanzi.sk prijať opatrenia na zabránenie chybám pri objednávaní.

9.3. MAGE TEAM s.r.o. nedokáže zabezpečiť prostredníctvom internetu bezchybnú či disponibilnú dátovú komunikáciu na základe súčasného stavu techniky. Preto MAGE TEAM s.r.o. nezodpovedá za stálu ani nepretržitú disponibilitu svojho obchodu v on-line systéme.

9.4. Ustanovenia zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom zostávajú nedotknuté.

10. Znášanie nebezpečenstva

Po odoslaní tovaru prechádza nebezpečenstvo škody na kupujúceho odoslaním tovaru kupujúcemu. Kupujúci preto znáša riziko zaslania.

11. Ochrana údajov

Aby MAGE TEAM s.r.o. mohla s kupujúcim uzavrieť zmluvy, musí získať údaje o kupujúcom. Kupujúci preto vyhlasuje, že súhlasí s tým, aby boli predovšetkým jeho meno, priezvisko, adresa bydliska a jeho e-mailová adresa (základné údaje vzťahujúce sa na osobu) získavané, spracovávané a využívané v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Údaje o kupujúcom sú potrebné na založenie, obsahové spracovanie alebo spracovanie zmeny zmluvného vzťahu.

Tieto údaje sú chránené pred prístupom tretích osôb, tiež nebudú sprístupnené tretím osobám ani zverejnené na internete.

12. Oznámenia kupujúcemu

Kupujúcemu sú zasielané oznámenia na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri objednávke.

MAGE TEAM s.r.o. neberie zodpovednosť za to, ak kupujúci nemôže z akýchkoľvek dôvodov prijímať e-maily odoslané spoločnosťou MAGE TEAM s.r.o. bez toho, aby dostala hlásenie chyby.

Takýto stav ide na ťarchu kupujúceho.

13. Použiteľné právo

Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky právne vzťahy medzi kupujúcim a MAGE TEAM s.r.o., podliehajú slovenskému právu s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

14. Príslušnosť súdu

Pre všetky spory, priamo alebo nepriamo vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a MAGE TEAM s.r.o., platí príslušnosť všeobecného súdu podľa slovenského občianskeho procesného práva.

15. Salvatorská klauzula

Ak by niektoré z ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok bolo neúčinné alebo by sa neúčinným stali, účinnosť ostatných ustanovení tým zostáva nedotknutá.

Neúčinné ustanovenie nahradia zmluvné strany po vzájomnej dohode právne účinným ustanovením, ktoré sa svojim ekonomickým významom a účelom čo najviac približuje neúčinnému ustanoveniu.

Táto úprava platí rovnako v prípade chýbajúcich úprav.

16. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má v súlade s ustanoveniami zákona č. 391/2015 Z .z. o alternatívnom riešení sporov v prípade, že nie je
spokojný s vyriešením jeho reklamácie alebo v prípade, ak tvrdí, že boli porušené jeho práva, právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Túto žiadosť adresuje na mailovú adresu mage@mage.sk.

Pokiaľ Predávajúci žiadosť Kupujúceho zamietne alebo na ňu nezareaguje v lehote do 30 dní od jej odoslania, má Kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Takýmito subjektmi sú orgány uvedené v ust. § 3 ods. 2 zákona č. 391/2015 Z. z. a oprávnené právnické osoby zapísané v zozname podľa ust. § 5 ods. 2 cit. zákona 391/2015 Z. z. Náležitosti takéhoto návrhu sú uvedené v ust. § 2 zákona 391/2015 Z .z.

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady  č. 524/2013 je zriadená tzv. platforma RSO (riešenie sporov online). Na tejto platforme, môže Kupujúci – spotrebiteľ podať online sťažnosť. Táto platforma je v slovenskej jazykovej verzii dostupná online na:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Alternatívnym riešením sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. sa môžu riešiť iba spory vyplývajúce zo zmlúv uzatvorených na diaľku, pričom ich hodnota musí prevyšovať sumu 20 EUR. V súvislosti s takýmto sporom je subjekt alternatívneho riešenia sporov oprávnený od Kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie takéhoto riešenia sporu maximálne vo výške 5 EUR s DPH.

17. Záverečné ustanovenia

Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením.

Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 22.9.2021.

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu tanzi.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.

Tieto VOP sú vypracované pre prevádzkovateľa stránky tanzi.sk, pričom sú chránené v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.

Tieto Obchodné podmienky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky.